Your address will show here +12 34 56 78
JAB

Koncept // Concept

Scroll down for English
  
---
  
SATURN U OPOZICIJI
   
Osvrćući se na aspekte šestog planeta Sunčevog sustava i njegov metaforički mitološki obrat iz agrikulturalnog plodonosca u Oca vremena, JAB2021 razmatrat će vrijeme kao suštinsku, građevnu dimenziju našeg postojanja, nositelja neporecivog svojstva da koliko toga stvori, zauzvrat jednako uništi. U skladu s tim principom su odabrane i glavne lokacije istraživanja i prezentacije Jelsa Art Bijenala: s jedne strane napušteni objekti koje nezaustavljivo preuzima priroda, s druge strane, lokacije u prirodi u kojoj život buja i obnavlja se, a koje nezaustavljivo preuzima čovjek.
  
U programu bijenala od lipnja do kolovoza 2021. godine, podržani Saturnovim opozicijama (astronomski fenomen koji će se uprizoriti na noćnom nebu u vrijeme bijenala) s Venerom, Marsom i Suncem, predstavit ćemo promišljanja lokalnih i međunarodnih umjetnika koji svojim umjetničkim praksama problematiziraju pojedinačne i globalne odnose prema različitim iteracijama vremena, kao i onih koji se referiraju na dotični pojam u svim njegovim metaforičkim značenjima.
Jelsa Art Bijenale 2021 tako se želi osvrnuti na goruća pitanja naše svakodnevice: prividno ubrzanje vremena u opreci s njegovim usporavanjem, procese propadanja i procese izgradnje, prolaznosti i smrtnosti, izvjesnosti i neizvjesnosti, međugeneracijske odnose ili pak vječno raspršivanje materije i vremena u kontrastu s nemogućnošću raspadanja u jeku ekološke krize koja obilježava vijek u kojem živimo.
  
Karmen Krasić Kožul & Marija Kamber
  
---
  
SATURN AT OPPOSITION
   
Reflecting on aspects of the sixth planet of our Solar system and its metaphorical turn in Roman mythological canon from the agricultural fruitbearer to the Father of Time, JAB2021 will consider time as an essential, building dimension of our existence, the bearer of the undeniable property to destroy as much as it creates. In accordance with this principle, the main locations of research and presentation of the Jelsa Art Biennial were selected: on the one hand, abandoned and decrepit objects that are unstoppably devoured by nature, on the other locations in nature where life flourishes and is renewed, and which is unstoppably devoured by man.
  
In the biennial program from June to August 2021, supported by Saturn’s oppositions (an astronomical phenomenon that will be staged in the night sky during the biennial) with Venus, Mars and the Sun, we will present the reflections of local and international artists who whose artistic practices problematize individual and global relations to different iterations of Time, as well as those referring to it in all its metaphorical meanings.
  
In such a way, Jelsa Art Biennial 2021 wants to address the burning issues of our everyday life: the apparent acceleration of time as opposed to its slowing down, the processes of decay opposed to the processes of construction, transience and mortality, intergenerational relations, and the eternal scattering of matter and time in contrast with the impossibility of disintegration in the midst of the ecological crisis that marks the age in which we live.
  
Karmen Krasić Kožul & Marija Kamber