Your address will show here +12 34 56 78
Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

Scroll down for EnglishZgrada stare ambulante u Jelsi izgrađena je 1926. godine i služila je kao centar zdravstvene 
skrbi sve do 2008. Godine, kada je izgrađen novi Dom zdravlja u Jelsi. Otada je izvan upotrebe. Slijedom požara u jelšanskoj knjižnici 2003. godine, izgorjela je i dokumentacija iz koje bi bilo moguće saznati više informacija o ovoj zgradi, a tijekom 12 godina od kada je zatvorena, zub vremena pokazao je svoje tragove na njezinoj strukturi.  
   
U vremenu kada svijet brzo korača u svakodnevnom tempu i ljudske se kvalitete i pitanja zdravlja valoriziraju brojčano, pitanje cjelovitog zdravlja, onog fizičkog i mentalnog, postaju marginalne opaske, pro forme ubačene u lifestyle časopise i portale. U sklopu bijenala, u suradnji s Općinom Jelsa, stavit ćemo prostor Ambulante u novu upotrebu kroz prezentaciju pet umjetničkih projekata, koji svojim istraživanjima i tematikom odražavaju refleksije na teme zdravlja i dobrobiti.  
  
Vitar Drinković, mladi zagrebački umjetnik s povremenom adresom u Jelsi, svojim izumima i interaktivnim instalacijama propituje mogućnosti tehnologije u analizi stanja ljudskog organizma, ali ne na, kako bi se očekivalo, hladan i sterilan način, već izrazito humanim pristupom. Njegove interaktivne instalacije Heart Tube i Zoom bave se aktualnim temama funkcioniranja tjelesnih sustava, onog dišnog i krvožilnog, pod utjecajem vanjskih faktora.  
   
U sličnoj maniri, austrijski kolektiv God’s Entertainment stvara umjetničke mašinerije koje na duhovit i kritičan način propituju ljudske odnose. Tako u interaktivnoj instalaciji Chauvinism Scanner (Skener šovinizma) postavljaju, na aparaturu priključenim pojedincima, pitanje: “Koliki si šovinist?”, omogućujući   pojedincu analizu uvjerenja koja se tiču superiornosti vlastite skupine nad drugom. 
   
Uz sveprimjenjivu perspektivu kojom Vitar i God’s Entertainment pristupaju zdravlju, troje će umjetnika razmotriti i lokalne slučajeve. Portugalska će umjetnica Paulina Almeida predstaviti svoj rad The Womb, nastao 2020. godine u sklopu bijenala Contextile2020 u Guimaraesu, stavljajući ga u kontekst pristupa zdravstvenim uslugama u otočkoj sredini, s fokusom na trudnoću i porodništvo 
  
U sklopu programa Ambulante predstavit će se istraživanje i izložba novosadskog umjetnika Dejana Krstića, koji kroz svoju crtačku praksu primjenjuje metodu psihodrame u radu s portretiranima. Dejan će se, u sklopu rezidencijalnog programa priojekta Magic Carpets, baviti vezom emocionalnog zdravlja i sjećanja, s posebnim naglaskom na ona koja su pohranjena u djetinjstvima odraslih. 
   
Hvarski umjetnik Klement Zaninović bavit će se ulogom svjetlosti u životu zajedniceKao polazišnu točku istraživanja uzima elemente stare javne rasvjete pronađene u prostoru Ambulante. Kroz promišljanje načina njihove ponovne upotrebeuz podršku mentora iz područja arhitekture, umjetnik će iskoristiti odbačene elemente za kreiranje svjetlosne instalacije u javnom prostoru. 
   
Za kraj, bitno je napomenuti da će instalacije u Ambulanti poslužiti i kao proces rehabilitacije same zgrade stare Ambulante, nudeći alternativnu funkciju napuštenom prostoru te perspektivu dijeljenog iskustva u temi koja je tijekom posljednje godine odzvanjala javnim i privatnim prostorima – pitanjem zdravlja i odgovornosti za svoja unutarnja i vanjska stanja. 
   


   
The building of the old ambulance in Jelsa was built in 1926 and served as a core of the town’s health care until 2008, when the new Health Centre in Jelsa was built. Ever since then it has been out of use. Following a fire in Jelsa Library in 2003, documentation from which it would be possible to discern more about the building and its history burned down, and during the 12 years since it was closed, the ravages of time have shown their traces on the building’s structure.
   
At a time when the world is moving at a rapid pace, while human qualities and health issues are being valorised numerically, the issue of holistic health, both physical and mental, is becoming a marginal remark, inserted pro forme into lifestyle magazines and portals. As part of the Biennial, in collaboration with the Municipality of Jelsa, the abandoned space of the Ambulance is to be put to a new use for the presentation of five art projects, whose research and themes reflect thoughts on the topics of health and well-being.
   
In his artistic practice, Vitar Drinković, a young artist from Zagreb with an occasional address in Jelsa, questions the possibilities of technology in the analysis of the human body through inventions and interactive installations. Although mechanical, his work is not, as could be expected, cold and sterile, but with very humane in its approach. His interactive installations Heart Tube and Zoom deal with current topics of the functioning of bodily systems, the respiratory and the vascular, under the influence of external factors.
   
In a similar manner, the Austrian collective God’s Entertainment creates artistic machines that question human relationships in a witty and critical manner. In the interactive installation Chauvinism Scanner the apparatus is placed upon the individual, and the question: “How big a chauvinist are you?”, is asked, enabling a critical analysis concerning the superiority of one group over another.  
   
In addition to the all-applicable perspectives Vitar and God’s Entertainment use to approach health, the three other participating artists will also consider local context. Portuguese artist Paulina Almeida will be presenting her work The Womb, created in 2020 as part of the Contextile2020 biennial in Guimaraes, while placing it in the context of locally conducted research on the topics of pregnancy, birth and motherhood on the island.
   
As part of the program in the Ambulance, the research and the exhibition by the artist from Novi Sad, Dejan Krstić, will be presented. In his drawing practice, he applies the method of psychodrama while working with the portrayed. Within the residential program of Magic Carpets project, Dejan will deal with the relationship of emotional health and memories, with special emphasis on the childhood memories of adults.
   
The Croatian artist Klement Zaninović will deal with the role of light in the life of the community. As a starting point of his research he will reuse the elements of the old street lighting found in the space of the Ambulance. By rethinking how to repurpose them, with the support of mentors working in the field of architecture, the artist will use these discarded elements to create a lighting installation in a public space.
   
Finally, it is important to note that the installations in the Ambulance will serve as a process of rehabilitation of the building itself, offering an alternate function to the abandoned space and the perspective of shared experience through a topic that has resonated in public and private spaces lately – health and responsibility for our internal and external states.

 

 

0

Education, Interdisciplinary, Visual Arts
01.07. – 02.08.2021

HR
  
Polazišna točka istraživanja koje ćemo provesti tijekom priprema i provedbe bijenala, inspirirana je prirodnim fenomenom Saturna u Opoziciji. Opozicija je astronomska pojava koja će se uprizoriti na noćnom nebu tijekom ljeta 2021. te u astronomskom rječniku označava odnos planetarnog objekta nasuprot ostalih tijela solarnog sustava i samog Sunca u datom trenutku. Promatrajući mitološki inkarnat šestog planeta Sunčevog sustava, Velikog zlokobnika, po kojem je i dobio ime, rimski Saturn utjelovljenje je oprečnosti među svojim ranijim tumačenjima, agrikulturalnog plodonosca koji je čovječanstvu donio alate za obradu zemlje i boga vremena i propadanja, čiji su atributi preuzeti od njegovog grčkog pandana Kronosa, Titana koji osakaćuje svog oca kako bi preuzeo moć, kako bi za uzvrat doživio istu sudbinu od ruke svojeg sina i dao vlast sljedećem pokoljenju. Tijekom Saturnalija, poljoprivrednih svetkovina posvećenih Saturnu, društveni bi se odnosi izokrenuli, sluge su zapovijedale gospodarima, a gospodari su posluživali za stolom svoje robove, postupak koji dijelom evocira na neizbježne procese izmjena generacija [1].
  
Britanski astrofizičar Arthur Eddington 1923. godine konstatira da se vrijeme kreće samo u jednom smjeru, prema naprijed: prošlost leži iza nas, fiksna je i nepromjenjiva, a dostupna je pamćenjem ili pisanom dokumentacijom; s druge strane, budućnost je pred nama i nije nužno fiksna, i, iako je možda možemo donekle predvidjeti, za to ne postoji neosporivi dokaz [2]. Usprkos tome, psihološko poimanje usmjerenja i dinamike prolaznosti vremena mnogo je kompleksnije i neodređenije od njegovih fizikalnih značajki. U svojem djelu Zašto se život ubrzava što smo stariji, Douwe Draaisma raspravlja o prividnosti ubrzanog prolaska vremena uslijed starenja te dotični fenomen objašnjava rutinizacijom životnih navika i nedostatkom novine u svakodnevici, dok usporenu prolaznost vremena u dječjim godinama obrazlaže kontinuiranom izloženošću novim informacijama i iskustvima. U tekstu povodom nedavnog odlaska Tonka Maroevića, opisujući njegov polagan mediteranski hod, Đorđe Matić [3] parafrazira čuveni Kunderin odlomak iz romana Polaganost: “Dvojica hodaju ulicom: onaj koji hoće da se prisjeti nečega, zaustavit će se ili usporiti, a onaj koji bi da pobjegne od sjećanja, naročito lošeg, ubrzava.”
  
Osvrćući se na aspekte vremena kao suštinske, građevne dimenzije našeg postojanja, vrijeme nosi neporecivo svojstvo da koliko toga stvori, zauzvrat jednako uništi. U skladu s tim principom su odabrane i glavne lokacije istraživanja i prezentacije: s jedne strane napušteni i oronuli objekti koje nezaustavljivo preuzima priroda, s druge stane lokacije u prirodi u kojoj život buja i obnavlja se, a koje nezaustavljivo preuzima čovjek. U programu bijenala od lipnja do kolovoza 2021. godine, podržani Saturnovim opozicijama s Venerom, Marsom i Suncem, predstavit ćemo promišljanja lokalnih i međunarodnih umjetnika koji svojim umjetničkim praksama problematiziraju pojedinačne i globalne odnose prema različitim iteracijama Vremena, kao i onih koji se referiraju na dotični pojam u svim njegovim metaforičkim značenjima. U 2021. godini, Jelsa Art Bijenale tako se želi osvrnuti na goruća pitanja naše svakodnevice: prividno ubrzanje vremena u opreci s njegovim usporavanjem, procesima propadanja s procesima izgradnje, prolaznosti i smrtnosti, međugeneracijskim odnosima ili pak vječnom raspršivanju materije i vremena u entropiju u kontrastu s nemogućnošću raspadanja u jeku ekološke krize koja obilježava vijek u kojem živimo.

Karmen Krasić Kožul i Marija Kamber
  
  
[1] Chevalier, J., Gheerbrant, A.: Rječnik simbola, str. 342 – 343
[2] Weinert, F.: The Scientist as Philosopher: Philosophical Consequences of Great Scientific Discoveries
[3] Matić, Đ., Tonko Maroević (1941. – 2020.): U hodu je mirio svijet oko sebe, Novosti, 23.8.2020., https://www.portalnovosti.com/tonko-maroevic-1941-2020-u-hodu-je-mirio-svijet-oko-sebe

  
EN
   
The starting point of the research that will be conducted during the preparations and implementation of the biennial is inspired by the natural phenomenon of Saturn at Opposition. The opposition is an astronomical phenomenon that will appear in the night sky during the summer of 2021, and in the astronomical dictionary, it denotes the relationship of a planetary object to other bodies of the solar system and the Sun itself at a given time. Observing the mythological incarnation of the sixth planet of the solar system, after whom it was named, the Roman god Saturn is the embodiment of the contradiction of his appearance as an agricultural fruit-bearer who brought mankind tools for cultivating the earth and the god of time and decay the attribute taken from his Greek counterpart Chronos, a Titan who mutilates his father in order to take power, in return to experience the same fate at the hands of his son to give power to the next generation. During Saturnalia, agricultural festivals dedicated to Saturn, social relations would be reversed, servants commanded masters, and masters served their slaves at the table, a process that in part evokes the inevitable processes of generational change [1].
   
The British astrophysicist Arthur Eddington noted in 1923 that time moves only in one direction, forward: the past lies behind us, it is fixed and unchangeable, and it is accessible by memory or written documentation; on the other hand, the future is before us and is not necessarily fixed, and, although we may be able to predict it to some extent, there is no indisputable proof of this [2]. Nevertheless, the psychological understanding of the direction and dynamics of the passage of time is much more complex and indeterminate than its physical features. In the book Why Life Accelerates As We Get Older, Douwe Draaisma discusses the semblance of the rapid passage of time due to aging and explains the phenomenon by routinization of habits and lack of novelty in everyday life while explaining the slow passage of time in childhood by continuous exposure to new information and experiences. In the text written for the occasion of the recent departure of Tonko Maroević, while describing Maroević’s slow Mediterranean walk, Đorđe Matić [3] paraphrases Kundera’s famous passage from the novel Slowness: “Two walk down the street: one who wants to remember something will stop or slow down, and one who wants to escape a memory, especially a bad one, speeds up.”
   
Looking back at the aspect of time as the essential, constructive dimensions of our existence, we understand that time has the undeniable property to destroy as much as it creates. In accordance with this principle, the main locations for research and presentation in the biennial were selected: on the one hand, abandoned and decrepit objects that are unstoppably devoured by nature, on the other locations in nature where life flourishes and is renewed, and which is unstoppably devoured by man. In the biennial program from June to August 2021, supported by Saturn’s oppositions with Venus, Mars, and the Sun, we will present the reflections of local and international artists whose artistic practices problematize individual and global relations to different iterations of Time, as well as those referring to it in all its metaphorical meanings. In 2021, the Jelsa Art Biennial wants to address the burning issues of our everyday life: the apparent acceleration of time as opposed to its slowing down, the processes of decay opposed to the processes of construction, transience and mortality, intergenerational relations, and the eternal scattering of matter and time into entropy in contrast with the impossibility of disintegration in the midst of the ecological crisis that marks the age in which we live.
   
Karmen Krasić Kožul & Marija Kamber


[1] Chevalier, J., Gheerbrant, A.: Rječnik simbola, str. 342 – 343
[2] Weinert, F.: The Scientist as Philosopher: Philosophical Consequences of Great Scientific Discoveries
[3] Matić, Đ., Tonko Maroević (1941. – 2020.): U hodu je mirio svijet oko sebe, Novosti, 23.8.2020., https://www.portalnovosti.com/tonko-maroevic-1941-2020-u-hodu-je-mirio-svijet-oko-sebe
0

Education, Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts
5. – 12.07.2020.
    
In the heat of the beginning of July, we hosted a Magic Carpets study visit of a Portuguese artist Francisca Rocha Gonçalves, known as Kika (Ideias Emergentes).


    
During her stay in Jelsa Kika dedicated her time to connect with the place, through sounds and rhythms of Jelsa and its surroundings, to the sea and the worlds it hides. Since her residency, which will be taking place in August this year, is oriented towards mapping and understanding the soundscapes of the Jelsa’s underworlds well as exploring the value of acoustic ecology and sharing the knowledge through a series of workshops, Kika set out to discover boat routes and marked places in the sea set and used by local fisherman through observation, knowledge sharing with locals and visits to local Fisherman’s museum, all while testing and recording underwater soundscapes on different spots in order to try to understand Jelsa.
  

   
In the framework of the study visit, the testing workshop #UGASIISLUŠAJ #SWITHCOFFANDLISTEN was realized near the little island of Zečevo, belonging to Jelsa’s archipelago, where Kika was joined by local friends and listening enthusiasts in a workshop aimed at explaining underwater sounds and listening practices, artificially making noise to reveal noise pollution impact in aquatic environments. During this experience, we were joined by the filmmaking crew (filming Darko Škrobonja / postproduction Toni Mijač), which recorded the materials for the #swithcoffandlisten campaign’s promo video.


  
Kika will return for her residency at the beginning of August so we invite you to stay tuned to the sounds of the seabed coming from Jelsa and follow the development in the following weeks.

For more info about Kika’s study visit diary read here.

The project is co-funded by the Creative Europe Programme, The City of Zagreb, Ministry of Culture of Republic of Croatia and Jelsa Tourist Board.
0

Education, Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

Scroll down for English version
   
Kampanja podizanja svijesti o morskoj bio raznolikosti i utjecaju buke na morska staništa
08.08.2020. – 22.08.2020.
   
Kada razmatramo onečišćenje morskih staništa, primarni elementi koji se nameću kao problematični jesu oni vezani uz mikro i makro otpad koji završava u njihovim dubinama, a posljedično i bićima koja u njima žive. Razmišljamo o naplavnim tragovima ljudske civilizacije, fragmentima plastike pronađenim u utrobama riba i masnim mrljama koje za sobom ostavljaju nesreće tankera s katastrofalnim učincima na bioraznolikost mora i oceana. Manje spominjani zagađivač širina koje zauzimaju više od 70 % Zemljine površine i proizvode i do 80 % kisika kojeg udišemo, jesu zvukovi ljudske aktivnosti koji, s povećanjem aktivnosti iz godine u godinu, značajno mijenjaju izgled i kompoziciju morskih staništa. Rastuće količine istraživanja na dotičnom području potvrđuju da intenzivni zvučni valovi proizvedeni ljudskim izvorima štetno djeluju na dobrobit mnogih morskih sisavaca i koraljnih grebena uzrokujući raseljavanja iz njihovih staništa, poremećaje hranjenja, uzgoja, komunikacije i drugih ponašanja koja su od vitalnog značaja za opstanak ovih morskih vrsta, a u ekstremnim slučajevima uzrokuju teške ozljede centara za zvuk i ravnotežu te čak i smrt.
   
Kampanja „UGASI I SLUŠAJ“ realizirat će se nizom znanstveno-umjetničkih aktivnosti pod vodstvom portugalske umjetnice i veterinarke Francisce Rocha Gonçalves, u suradnji s lokalnim organizacijama i inicijativama:
   
Ciklus radionica slušanja i snimanja podmorja organiziranih u suradnji s udrugom Lantina. Određeni broj mjesta je osiguran u Lantininim plovilima pa vas molimo da izrazite interes za sudjelovanjem na mail: karmen@lab852.com. Za sve ostale sudionike, koji su u mogućnosti vlastitim plovilima doći na lokaciju radionice, na stranicama događaja ćemo redovito objavljivati koordinate i vrijeme susreta. Radionice su besplatne.
   
– Ciklus kreativno-edukativnih radionica za djecu u suradnji s udrugom Kružok gdje će se putem kreativnog stvaralaštva i tehnika otiskivanja s površine vode pod vodstvom četvero hrvatskih umjetnika djeca upoznati s načinima na koje zvuk može promijeniti stanje vode, a posljedično i organizama koji u njoj žive. Interes za sudjelovanjem možete izraziti na mail: marija@lab852.com. Radionice su besplatne.
Program se odvija u sklopu projekta Tragovi otoka, sufinanciranog od Ministarstva kulture RH
    
Umjetnička instalacija koja će nastati kao rezultat istraživanja i interpretacije zvučnih zapisa prikupljenih tijekom radionica iz podmorja Hvarskog kanala.
   
Istraživanje Francisce Roche Gonçalves vezano je uz opsežniji projekt Ocean SoundscapeAwareness, kojeg je umjetnica pokrenula 2019. godine s timom istraživača i umjetnika, s primarnim ciljem mapiranja područja iznimne bioraznolikosti i osvještavanja zajednice o njihovom značaju.
   
Produkcija: Lab852, u okviru projekta Magic Carpets.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i TZ Jelsa.
  
ENG
  
Awareness-raising campaign on marine biodiversity and the impact of noise on marine habitats 
 08/08/2020 – 22.08.2020 
  
When we consider the pollution of marine habitats, the primary elements that are imposed as problematic are those related to micro and macro waste that ends up in their depths, and consequently within the creatures that live in them and we depend on for survival. We think of decayed traces of human civilization washed up upon our shores, fragments of plastic found in fish guts, and greasy stains left spreading behind tanker accidents with catastrophic effects on sea and ocean biodiversity. The less mentioned pollutant of the latitudes that occupy more than 70% of the Earth’s surface and produce up to 80% of the oxygen we breathe, are the sounds of human activity which, increased year after year, and significantly change the appearance and composition of marine habitats. Growing research in the area confirms that intense sound waves produced by human sources are detrimental to the well-being of many marine mammals and coral reefs, causing displacement from their habitats, changes in their feeding, breeding, communication and other behaviours that are vital to the survival of these marine species. and in extreme cases cause severe injuries to the sound and balance centres and even death. 
  
“SWITCH OFF AND LISTEN” campaign will be realized through a series of scientific and artistic activities led by the Portuguese artist and veterinarian Francisca Rocha Gonçalves, in cooperation with local organizations and initiatives:  
  
– A series of underwater listening and recording workshops organized in cooperation with the Lantina Association. A limited number of places is provided in Lantina’s ships, so please express your interest in participation by e-mail: karmen@lab852.com. For all other participants, who are able to come to the location of the workshop by their own boats, we will regularly publish the coordinates and time of the meeting on the Facebook event. Workshops are free. 
  
– A series of creative and educational workshops for children in cooperation with the Kružok association, where children will learn about the ways in which sound can change the state of water, and consequently the organisms that live in it, through creative processes and technique of printing from the surface of water under the guidance of four Croatian artists. You can express your interest in participating by e-mail: marija@lab852.com. Workshops are free.  
The programme is realized in the framework of Traces of island project, co-funded by the Ministry of Culture.
  
– 
An art installation that will be created as a result of research and interpretation of sound recordings collected during workshops from the seabed of the Hvar Channel. 
  
Francisca Rocha Gonçalves ’research is related to the more extensive OceanSoundscapeAwareness project, launched by the artist in 2019 with a team of researchers and artists, with the primary goal of mapping areas of exceptional biodiversity and raising community awareness of their importance.
  
Production: Lab852, in the framework of the Magic Carpets project. 
The project is co-financed by the European Union, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb and the Tourist Board of Jelsa. 

0

Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

Francisca Rocha Gonçalves is a researcher from Porto, where she currently lives and works. She has a background in biological sciences with a degree in Veterinary Medicine from ICBAS (University of Porto) and a Multimedia Master in Interactive Music and Sound Design from FEUP (University of Porto).
  

Acousmatic Park, Casa da Musica, Porto, 2015 
  
Combining her interests in sound, technology, art, and science, she aims to raise environmental awareness in society, promoting environmental education through artistic practices and sound art. Her great passion for biology and music led her on-demand to find synergies between nature and sound. Bridging these two worlds, she attempts to find new musical approaches, not only for musical compositions but also for live performances. She focuses on acoustic ecology as a tool for environmental awareness concerning the ocean soundscape. Developing artistic artifacts that reveal the problem of noise pollution in underwater environments is possible to understand changes in vibration and particle motion, both vital components in aquatic life.
  

Luciferina, Openfield Creative Lab, Porto, 2019
  
In 2020 Francisca, suggested to us by our partners Ideias Emergentes, will be joining us in Jelsa for a Magic Carpets residency to build her story around the two abandoned hotel sites: a former Belgrade resort for children and youth in Zenčišća Bay and Hotel Jadran in Jelsa, while focusing on matters of ecological sustainability and tourism. 
  
Read more about her amazing work here

0