Education, Interdisciplinary, Visual Arts
01.07. – 02.08.2021

HR
  
Polazišna točka istraživanja koje ćemo provesti tijekom priprema i provedbe bijenala, inspirirana je prirodnim fenomenom Saturna u Opoziciji. Opozicija je astronomska pojava koja će se uprizoriti na noćnom nebu tijekom ljeta 2021. te u astronomskom rječniku označava odnos planetarnog objekta nasuprot ostalih tijela solarnog sustava i samog Sunca u datom trenutku. Promatrajući mitološki inkarnat šestog planeta Sunčevog sustava, Velikog zlokobnika, po kojem je i dobio ime, rimski Saturn utjelovljenje je oprečnosti među svojim ranijim tumačenjima, agrikulturalnog plodonosca koji je čovječanstvu donio alate za obradu zemlje i boga vremena i propadanja, čiji su atributi preuzeti od njegovog grčkog pandana Kronosa, Titana koji osakaćuje svog oca kako bi preuzeo moć, kako bi za uzvrat doživio istu sudbinu od ruke svojeg sina i dao vlast sljedećem pokoljenju. Tijekom Saturnalija, poljoprivrednih svetkovina posvećenih Saturnu, društveni bi se odnosi izokrenuli, sluge su zapovijedale gospodarima, a gospodari su posluživali za stolom svoje robove, postupak koji dijelom evocira na neizbježne procese izmjena generacija [1].
  
Britanski astrofizičar Arthur Eddington 1923. godine konstatira da se vrijeme kreće samo u jednom smjeru, prema naprijed: prošlost leži iza nas, fiksna je i nepromjenjiva, a dostupna je pamćenjem ili pisanom dokumentacijom; s druge strane, budućnost je pred nama i nije nužno fiksna, i, iako je možda možemo donekle predvidjeti, za to ne postoji neosporivi dokaz [2]. Usprkos tome, psihološko poimanje usmjerenja i dinamike prolaznosti vremena mnogo je kompleksnije i neodređenije od njegovih fizikalnih značajki. U svojem djelu Zašto se život ubrzava što smo stariji, Douwe Draaisma raspravlja o prividnosti ubrzanog prolaska vremena uslijed starenja te dotični fenomen objašnjava rutinizacijom životnih navika i nedostatkom novine u svakodnevici, dok usporenu prolaznost vremena u dječjim godinama obrazlaže kontinuiranom izloženošću novim informacijama i iskustvima. U tekstu povodom nedavnog odlaska Tonka Maroevića, opisujući njegov polagan mediteranski hod, Đorđe Matić [3] parafrazira čuveni Kunderin odlomak iz romana Polaganost: “Dvojica hodaju ulicom: onaj koji hoće da se prisjeti nečega, zaustavit će se ili usporiti, a onaj koji bi da pobjegne od sjećanja, naročito lošeg, ubrzava.”
  
Osvrćući se na aspekte vremena kao suštinske, građevne dimenzije našeg postojanja, vrijeme nosi neporecivo svojstvo da koliko toga stvori, zauzvrat jednako uništi. U skladu s tim principom su odabrane i glavne lokacije istraživanja i prezentacije: s jedne strane napušteni i oronuli objekti koje nezaustavljivo preuzima priroda, s druge stane lokacije u prirodi u kojoj život buja i obnavlja se, a koje nezaustavljivo preuzima čovjek. U programu bijenala od lipnja do kolovoza 2021. godine, podržani Saturnovim opozicijama s Venerom, Marsom i Suncem, predstavit ćemo promišljanja lokalnih i međunarodnih umjetnika koji svojim umjetničkim praksama problematiziraju pojedinačne i globalne odnose prema različitim iteracijama Vremena, kao i onih koji se referiraju na dotični pojam u svim njegovim metaforičkim značenjima. U 2021. godini, Jelsa Art Bijenale tako se želi osvrnuti na goruća pitanja naše svakodnevice: prividno ubrzanje vremena u opreci s njegovim usporavanjem, procesima propadanja s procesima izgradnje, prolaznosti i smrtnosti, međugeneracijskim odnosima ili pak vječnom raspršivanju materije i vremena u entropiju u kontrastu s nemogućnošću raspadanja u jeku ekološke krize koja obilježava vijek u kojem živimo.

Karmen Krasić Kožul i Marija Kamber
  
  
[1] Chevalier, J., Gheerbrant, A.: Rječnik simbola, str. 342 – 343
[2] Weinert, F.: The Scientist as Philosopher: Philosophical Consequences of Great Scientific Discoveries
[3] Matić, Đ., Tonko Maroević (1941. – 2020.): U hodu je mirio svijet oko sebe, Novosti, 23.8.2020., https://www.portalnovosti.com/tonko-maroevic-1941-2020-u-hodu-je-mirio-svijet-oko-sebe

  
EN
   
The starting point of the research that will be conducted during the preparations and implementation of the biennial is inspired by the natural phenomenon of Saturn at Opposition. The opposition is an astronomical phenomenon that will appear in the night sky during the summer of 2021, and in the astronomical dictionary, it denotes the relationship of a planetary object to other bodies of the solar system and the Sun itself at a given time. Observing the mythological incarnation of the sixth planet of the solar system, after whom it was named, the Roman god Saturn is the embodiment of the contradiction of his appearance as an agricultural fruit-bearer who brought mankind tools for cultivating the earth and the god of time and decay the attribute taken from his Greek counterpart Chronos, a Titan who mutilates his father in order to take power, in return to experience the same fate at the hands of his son to give power to the next generation. During Saturnalia, agricultural festivals dedicated to Saturn, social relations would be reversed, servants commanded masters, and masters served their slaves at the table, a process that in part evokes the inevitable processes of generational change [1].
   
The British astrophysicist Arthur Eddington noted in 1923 that time moves only in one direction, forward: the past lies behind us, it is fixed and unchangeable, and it is accessible by memory or written documentation; on the other hand, the future is before us and is not necessarily fixed, and, although we may be able to predict it to some extent, there is no indisputable proof of this [2]. Nevertheless, the psychological understanding of the direction and dynamics of the passage of time is much more complex and indeterminate than its physical features. In the book Why Life Accelerates As We Get Older, Douwe Draaisma discusses the semblance of the rapid passage of time due to aging and explains the phenomenon by routinization of habits and lack of novelty in everyday life while explaining the slow passage of time in childhood by continuous exposure to new information and experiences. In the text written for the occasion of the recent departure of Tonko Maroević, while describing Maroević’s slow Mediterranean walk, Đorđe Matić [3] paraphrases Kundera’s famous passage from the novel Slowness: “Two walk down the street: one who wants to remember something will stop or slow down, and one who wants to escape a memory, especially a bad one, speeds up.”
   
Looking back at the aspect of time as the essential, constructive dimensions of our existence, we understand that time has the undeniable property to destroy as much as it creates. In accordance with this principle, the main locations for research and presentation in the biennial were selected: on the one hand, abandoned and decrepit objects that are unstoppably devoured by nature, on the other locations in nature where life flourishes and is renewed, and which is unstoppably devoured by man. In the biennial program from June to August 2021, supported by Saturn’s oppositions with Venus, Mars, and the Sun, we will present the reflections of local and international artists whose artistic practices problematize individual and global relations to different iterations of Time, as well as those referring to it in all its metaphorical meanings. In 2021, the Jelsa Art Biennial wants to address the burning issues of our everyday life: the apparent acceleration of time as opposed to its slowing down, the processes of decay opposed to the processes of construction, transience and mortality, intergenerational relations, and the eternal scattering of matter and time into entropy in contrast with the impossibility of disintegration in the midst of the ecological crisis that marks the age in which we live.
   
Karmen Krasić Kožul & Marija Kamber


[1] Chevalier, J., Gheerbrant, A.: Rječnik simbola, str. 342 – 343
[2] Weinert, F.: The Scientist as Philosopher: Philosophical Consequences of Great Scientific Discoveries
[3] Matić, Đ., Tonko Maroević (1941. – 2020.): U hodu je mirio svijet oko sebe, Novosti, 23.8.2020., https://www.portalnovosti.com/tonko-maroevic-1941-2020-u-hodu-je-mirio-svijet-oko-sebe
0

5. – 12.07.2020.
    
In the heat of the beginning of July, we hosted a Magic Carpets study visit of a Portuguese artist Francisca Rocha Gonçalves, known as Kika (Ideias Emergentes).


    
During her stay in Jelsa Kika dedicated her time to connect with the place, through sounds and rhythms of Jelsa and its surroundings, to the sea and the worlds it hides. Since her residency, which will be taking place in August this year, is oriented towards mapping and understanding the soundscapes of the Jelsa’s underworlds well as exploring the value of acoustic ecology and sharing the knowledge through a series of workshops, Kika set out to discover boat routes and marked places in the sea set and used by local fisherman through observation, knowledge sharing with locals and visits to local Fisherman’s museum, all while testing and recording underwater soundscapes on different spots in order to try to understand Jelsa.
  

   
In the framework of the study visit, the testing workshop #UGASIISLUŠAJ #SWITHCOFFANDLISTEN was realized near the little island of Zečevo, belonging to Jelsa’s archipelago, where Kika was joined by local friends and listening enthusiasts in a workshop aimed at explaining underwater sounds and listening practices, artificially making noise to reveal noise pollution impact in aquatic environments. During this experience, we were joined by the filmmaking crew (filming Darko Škrobonja / postproduction Toni Mijač), which recorded the materials for the #swithcoffandlisten campaign’s promo video.


  
Kika will return for her residency at the beginning of August so we invite you to stay tuned to the sounds of the seabed coming from Jelsa and follow the development in the following weeks.

For more info about Kika’s study visit diary read here.

The project is co-funded by the Creative Europe Programme, The City of Zagreb, Ministry of Culture of Republic of Croatia and Jelsa Tourist Board.
0

Scroll down for English version
   
Kampanja podizanja svijesti o morskoj bio raznolikosti i utjecaju buke na morska staništa
08.08.2020. – 22.08.2020.
   
Kada razmatramo onečišćenje morskih staništa, primarni elementi koji se nameću kao problematični jesu oni vezani uz mikro i makro otpad koji završava u njihovim dubinama, a posljedično i bićima koja u njima žive. Razmišljamo o naplavnim tragovima ljudske civilizacije, fragmentima plastike pronađenim u utrobama riba i masnim mrljama koje za sobom ostavljaju nesreće tankera s katastrofalnim učincima na bioraznolikost mora i oceana. Manje spominjani zagađivač širina koje zauzimaju više od 70 % Zemljine površine i proizvode i do 80 % kisika kojeg udišemo, jesu zvukovi ljudske aktivnosti koji, s povećanjem aktivnosti iz godine u godinu, značajno mijenjaju izgled i kompoziciju morskih staništa. Rastuće količine istraživanja na dotičnom području potvrđuju da intenzivni zvučni valovi proizvedeni ljudskim izvorima štetno djeluju na dobrobit mnogih morskih sisavaca i koraljnih grebena uzrokujući raseljavanja iz njihovih staništa, poremećaje hranjenja, uzgoja, komunikacije i drugih ponašanja koja su od vitalnog značaja za opstanak ovih morskih vrsta, a u ekstremnim slučajevima uzrokuju teške ozljede centara za zvuk i ravnotežu te čak i smrt.
   
Kampanja „UGASI I SLUŠAJ“ realizirat će se nizom znanstveno-umjetničkih aktivnosti pod vodstvom portugalske umjetnice i veterinarke Francisce Rocha Gonçalves, u suradnji s lokalnim organizacijama i inicijativama:
   
Ciklus radionica slušanja i snimanja podmorja organiziranih u suradnji s udrugom Lantina. Određeni broj mjesta je osiguran u Lantininim plovilima pa vas molimo da izrazite interes za sudjelovanjem na mail: karmen@lab852.com. Za sve ostale sudionike, koji su u mogućnosti vlastitim plovilima doći na lokaciju radionice, na stranicama događaja ćemo redovito objavljivati koordinate i vrijeme susreta. Radionice su besplatne.
   
– Ciklus kreativno-edukativnih radionica za djecu u suradnji s udrugom Kružok gdje će se putem kreativnog stvaralaštva i tehnika otiskivanja s površine vode pod vodstvom četvero hrvatskih umjetnika djeca upoznati s načinima na koje zvuk može promijeniti stanje vode, a posljedično i organizama koji u njoj žive. Interes za sudjelovanjem možete izraziti na mail: marija@lab852.com. Radionice su besplatne.
Program se odvija u sklopu projekta Tragovi otoka, sufinanciranog od Ministarstva kulture RH
    
Umjetnička instalacija koja će nastati kao rezultat istraživanja i interpretacije zvučnih zapisa prikupljenih tijekom radionica iz podmorja Hvarskog kanala.
   
Istraživanje Francisce Roche Gonçalves vezano je uz opsežniji projekt Ocean SoundscapeAwareness, kojeg je umjetnica pokrenula 2019. godine s timom istraživača i umjetnika, s primarnim ciljem mapiranja područja iznimne bioraznolikosti i osvještavanja zajednice o njihovom značaju.
   
Produkcija: Lab852, u okviru projekta Magic Carpets.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i TZ Jelsa.
  
ENG
  
Awareness-raising campaign on marine biodiversity and the impact of noise on marine habitats 
 08/08/2020 – 22.08.2020 
  
When we consider the pollution of marine habitats, the primary elements that are imposed as problematic are those related to micro and macro waste that ends up in their depths, and consequently within the creatures that live in them and we depend on for survival. We think of decayed traces of human civilization washed up upon our shores, fragments of plastic found in fish guts, and greasy stains left spreading behind tanker accidents with catastrophic effects on sea and ocean biodiversity. The less mentioned pollutant of the latitudes that occupy more than 70% of the Earth’s surface and produce up to 80% of the oxygen we breathe, are the sounds of human activity which, increased year after year, and significantly change the appearance and composition of marine habitats. Growing research in the area confirms that intense sound waves produced by human sources are detrimental to the well-being of many marine mammals and coral reefs, causing displacement from their habitats, changes in their feeding, breeding, communication and other behaviours that are vital to the survival of these marine species. and in extreme cases cause severe injuries to the sound and balance centres and even death. 
  
“SWITCH OFF AND LISTEN” campaign will be realized through a series of scientific and artistic activities led by the Portuguese artist and veterinarian Francisca Rocha Gonçalves, in cooperation with local organizations and initiatives:  
  
– A series of underwater listening and recording workshops organized in cooperation with the Lantina Association. A limited number of places is provided in Lantina’s ships, so please express your interest in participation by e-mail: karmen@lab852.com. For all other participants, who are able to come to the location of the workshop by their own boats, we will regularly publish the coordinates and time of the meeting on the Facebook event. Workshops are free. 
  
– A series of creative and educational workshops for children in cooperation with the Kružok association, where children will learn about the ways in which sound can change the state of water, and consequently the organisms that live in it, through creative processes and technique of printing from the surface of water under the guidance of four Croatian artists. You can express your interest in participating by e-mail: marija@lab852.com. Workshops are free.  
The programme is realized in the framework of Traces of island project, co-funded by the Ministry of Culture.
  
– 
An art installation that will be created as a result of research and interpretation of sound recordings collected during workshops from the seabed of the Hvar Channel. 
  
Francisca Rocha Gonçalves ’research is related to the more extensive OceanSoundscapeAwareness project, launched by the artist in 2019 with a team of researchers and artists, with the primary goal of mapping areas of exceptional biodiversity and raising community awareness of their importance.
  
Production: Lab852, in the framework of the Magic Carpets project. 
The project is co-financed by the European Union, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb and the Tourist Board of Jelsa. 

0

Education, Visual Arts

14. and 15.6.2019 / Jelsa, Hvar
  
14.06.2019.
  
OPENING: THE SCHOOL
  
Performance / Guided walk
  
Start: Nova Riva, 8 pm 
  
Performance using the body, sound, video, and objects in relation to architecture, pulling up the attention of the audience to the background stories of some of the iconic sites of Jelsa. Performance is inspired by the work of the youngest biennial artist, a mural at the old school wall, and the questions that came out of the discussion about the idea of the school: What should it be? What kind of skills should it develop? What sort of experience should we gain? In this walk, artists are joint to deliver their vision of the school where creativity and imagination mix with stories about local history and call for a responsible common future.

 

THE ARCH
Sculpture / Installation
Location: Nova Riva
Artist: Vitar Drinković (Croatia)
  
Wooden frame found in the old school doors will be refurbished and installed on Nova Riva: as a reminder of the space that has lost its access and use, and as the entrance into the school of creativity through which artists will take us to the exhibition and performance at 14.06.
  
PULSE
Collage / Installation
Locations: Volat, Pumpurela
Artist: Marija Kamber (Croatia)
  
Spatial collage Pulse is woven from the waste material of everyday life, ours or someone else’s, which turned to a vortex pulses in the air currents. In the near future, the Island of Hvar will be introducing a new waste management system. It is common knowledge that recycling culture starts with the people who produce the waste. Artist encourages residents and visitors of Jelsa to collect and organize the waste in a playful way, sorting it by color and transforming it into art objects.
  
FROM SIX SIDES
Audiovisual installation
Location: St Johns church
Artist: Andrej Beštak (Croatia)
  
Great permanent exhibition at Jelsa MunicipalMuseum, rich opus of artist Juraj Dobrović and incidentally found poetry book by Nikola Šop, have provided inspiration for Andrej Beštak’s new work which will be installed at St Johns church. The work developed in time into a metaphysical journey framed and transformed by six sides of the cube. 
  
OUT OF THE BOX
Installation
Location: Pjaca
Artist: Miguel Bouça (Portugal)
  
The work uses local contemporary cultural resources as the starting point of communication in public spaces. New Tendencies, global art movement from 1961.-1973., linked to Jelsa by artist Juraj Dobrović, has inspired this composition work studies using geometric figures over buildings and streets.
  
MEMORY SWINGS
Site-specific installation
Location: Main Garden
Artists: Paulina Almeida (Portugal) and Ron van Roosmalen (Holland)
  
What is our memory of childhood? For grownups, it is nothing but past. And we are not sure if our memory of childhood was what actually was, as Portuguese poet Fernando Pessoatellus. But, for kids, their imagination and dream dissolve the border between past and future. It is the exquisite superpower to fuse the imagined and real. We hope to prolong and expand this ability. The material used is a combination of four pieces of wood and ropes from a former holiday resort for youngsters, now abandoned site located by the seaside of Jelsa.
  
SWAMPS
Contemporary dance
Location: Main garden
Artist: Malgorzata Sús (Poland)
  
Swamps are an evocation of history of the development of Jelsa, a certain homage to Niko Duboković, a visionary who built the port of Jelsa by draining the swamps, combined with artists’ ongoing research about the global water issues since 2016. Súsuses water pipes and low existing trees to compose her choreography. The textures of the movement are emerging from the site and Sús transformation into contemporary dance language.
  
ABOVE AND BELOW
Video installation
Artist: Anja Leko (Croatia)
Location: Slatina
  
Washing tanks near the small city garden, once a meeting point for local women who used to do laundry there, today, silent witness of women’s labor, become a canvas for artist’s research on potentials of the site to be revitalized as a place for the playful encounters.
  
SCHOOL
Mural
Artist: Valentina Rodrigues (Portugal)
Location: Pumpurela / Old school wall
  
WORK#1: “School” – work by young artist developed in dialogue with artists, curators and people passing by the old school’s wall, about the history of the site, educational system, content and aesthetics of public art. Apparently, the school has been torn down in the ’60s with the plan to build a hotel on its place but it was never built in the end. With confident brushstrokes, the artist is rebuilding the school of her imagination.
  
MOST SHOULD BE ALL
Publication
Location: Pumpurela
Artist: Kevin Claro (Portugal)
  
Artist Kevin Claro brings us larger perspective on territorial transformations, the idea of connecting the island of Hvar with the mainland, as a prototype of the bridge which in the end should connect Southern Europe to North Africa. Elaboration of his idea will be available in the format of publication at Pumpurela (lighthouse).
  
15.06.2019.
  
COUNTRYSIDE
Guided Walk/performance
Start: 9 am, Nova Riva
  
In collaboration with Croatian Nordic Walking Association, and a guide Stjepan Sarjanović, artists intervene on the route from Jelsa to Pitveinorder to connect the healthy living with art in unexpectable ways.

 

 

0

Education, Magic Carpets, Music, Visual Arts
Tijekom svibnja odvijat će se tri radionice pod vodstvom umjetnika/pedagoga, a rezultati zajedničkih procesa i promišljanja bit će predstavljeni u formatu izložbe / instalacije u svibnju u sklopu tjedna Superorganizma u Garaži Kamba i dvorištu Ilice 37, u suradnji s lokalnim i gostujućim umjetnicima. 
  
4.5. (sub) Uzorak – radionica dizajna
– voditelji Josip Drdić i Barbara Raad
  
Superorganizam je simbiotski sistem zajedničkog življenja, u kojem sva bića koja ga sačinjavaju djeluju u suradnji s drugima oko sebe prema boljitku zajedničkog postojanja. Imaginarijem Superorganizma  razmatramo probleme otuđenosti kao i tehnike pozitivnog transformiranja kolektivnih procesa, koristeći superorganizam kao metaforu ravnotežu između individualnog i kolektivnog, muškog i ženskog, duhovnog i materijalnog, prirode i kulture, alat koji koristimo da bismo ohrabrili i osnažili osjećaj pripadnosti. Prva će radionica polaznicima predstaviti pojam superorganizma kroz dizajn plakata, dizajnom uzoraka i gradnjom 3D modela.
  
11.5. (sub) – Superorganizam vode – radionica zvuka
– voditelji Andrej Beštak i Anja Leko
  
Voda je spoj molekula koji se nalazi u gotovo svim živim organizmima te funkcionira poput savršenog superorganizma koji je konstantno u pokretu, ona mijenja agregatna stanja, isparava, putuje u oblacima, pada kao kiša i topi se iz ledenjaka putujući morima. U prostoru dvorišta prije mnogo godina nalazilo se Panonsko more, a neki geolozi vjeruju da je prije 650 milijuna godina u doba neoproterozoika gotovo cijela Zemlja bila prekrivena ledenjacima. Zvukovima koji će se proizvoditi na radionici pokušat će se dočarati životni tijek vode, transformacija iz agregatnih stanja dok putuje cijelim planetom.
  
18.5. (sub) – Petrijeva zdjelica – radionica crteža
 – voditelji Domagoj Hmura i Marija Kamber
  
Promatrajući golim okom svijet koji nas okružuje, možemo uočiti objekte, organske i žive te anorganske i naizgled statične. Oboje su cjeloviti u načinima na koje ih vidimo i promatramo ih kao cjelovite jedinke, jedan kamen, jedno stablo, jedan čovjek. Usprkos takvoj percepciji, pogledamo li ih, blještećim pomagalima, bliže, na površini tvari ili u tkivima i strukturama, možemo uočiti carstvo elemenata koji organizam čine jedinstvenim, kristalne strukture prekrivene stanicama mahovine ili stanice živog bića i bakterije koje s njime žive u simbiozi. Radionica će u dvorištu kroz medij crteža koji započinje kao individualan i onda se uklapa u zajedničku cjelinu propitivati forme i oblike svijeta uobičajeno nevidljivog golim okom, carstvo .
  
25.5. (sub) – radionica If This Was My Courtyard (Da je ovo moje dvorište)
– sudjelovanje u postavljanju izložbe / instalacije uz podršku portugalske umjetnice Pauline Almeide
  
Lokacije:
Ilica 37 – u galeriji / garaži i dvorištu: www.popupkamba.com
Petrinjska 38 – Udruga Sinergija: www.udrugasinergija.com 
  
Svi programi su besplatni.
0

Education, Magic Carpets, Visual Arts
In nature, the Superorganism is a synergistic system of organisms that interchange and organize a symbiotic life that can go from macro perception (bees/corals/termites) to micro constructs (bacteria/the human genome). Human society can as well be seen in the terms of one being, a social organism, that grows, creates, becomes structurally more complex with its development and functions depending on all parts of its body. Politics and economics being its corpus, culture, and creativity its spirit. We aim to create the Imaginarium out of creatures, organisms, and phenomena that are relevant to the society we live in.

The superorganism is a strategy for collecting collective knowledge and making decisions on the community’s wellbeing, we are dealing with the problems of alienation and the techniques of positive transformation of collective processes. The program has already started with a series of workshops for artists in the field of psychology, in April it continues with workshops for children (design, sound, drawing), residencies for artists from Austria, United Kingdom, and Portugal and in May with the presentation in the form of exhibitions, performances, installations and the discourse.

Activities:

1. Strengthening the capacity of artists to work with the community 

Educational programme for artists is a series of 5 workshops created with the objective of creating a common pedagogical framework with the idea to combine art pedagogy and psychology into the unique interdisciplinary practice that nurtures the participative educational method and social dialogue.

Participating artists: Andrej Beštak, Josip Drdić, Domagoj Hmura, Marija Kamber, Anja Leko, Barbara Raad.
 Third workshop with the artists in March
 
2. Workshops for children

During the program of workshops for elementary school children, we want to encourage awareness and articulation of the problems children and young people encounter in their daily lives and introduce them to creative tools that can help them get stronger, more mature and healthier. By linking art pedagogy and psychotherapy into interdisciplinary practice, we want to respond to the need that comes to the forefront of the existing education and health system. The programs will be run by artists who participate in the program of capacity building for working in the community.

3. Art Residences within the Magic Carpets project: Gemma Riggs and Matthias Krinzinger

During April and May 2019, two artists from partner organizations, Gemma Riggs (UK) and Matthias Krinzinger (AT), will come to Zagreb for the residency programme where they’ll be collaborating with local artists, experts, and community in project implementation. During the research and collaboration, curators and artists will look at the context of local history, personal stories, and memory of the space and inhabitants of Ilica 37.
  Event in Kamba and courtyard of Ilica 37
 
4. Discourse

In collaboration with partner countries and representatives of partner organizations, we will hold a series of lectures and presentations on community art, art in public space, and the culture and policies of public spaces.

Partners: Diane Dever & Georgie Scott (Folkestone Fringe), Charly Walter & Danijela Oberhofer Tonković (Openspace Innsbruck), Paulina Almeida (AgitLab), Garage Kamba

5. Presentation – The Superweek (21st – 25th May) 

During the week in May, the artists, workshop leaders and children will present their work, processes, and explorations in a series of events and happenings, in collaboration with:
  
– Paulina Almeida in performance/workshop If this was my courtyard
– Gemma Riggs – video installation and happening
– Matthias Krinzinger – series of performances/happenings
– Local artists + children – exhibition/installation

The programme is realized as a part of Magic Carpets project, co-financed by the Creative Europe Programme (www.magiccarpets.eu). The programme is also supported by Ministry of Culture of Republic of Croatia, City of Zagreb and Austrian Cultural Forum.

Visual: Domagoj Hmura, Superorganism

0