Uncategorized

JAB2021: Natječaj za rezidencijalni program // Open call for residency program

Jelsa Art Bijenala 2021: Saturn u Opoziciji

Natječaj za rezidencijalni program za mlade umjetnike 
   
LAB852 raspisuje natječaj za sudjelovanje na rezidencijalnom programu u sklopu Jelsa Art Bijenala 2021: Saturn u Opoziciji, u suradnji s inicijativom Moon Gallery i EU projektom Magic Carpets.


Jelsa Art Bijenale
je festival suvremene umjetnosti koji povezuje različite publike kroz mnoštvo umjetničkih medija i praksi. Događaj je specifičan po radovima koji su većinom izvedeni u javnom prostoru s ciljem približavanja suvremene umjetnosti što široj publici te naglašavanju umjetnosti koja pronosi poruku o društvenoj odgovornosti i održivosti. Izdanje 2021. godine, Saturn u Opoziciji, razmatrat će različite aspekte šestog planeta Sunčevog sustava i njegova metaforička tumačenja. JAB2021 razmatrat će vrijeme kao suštinsku, građevnu dimenziju našeg postojanja, nositelja neporecivog svojstva da koliko toga stvori, zauzvrat jednako uništi. U skladu s tim principom su odabrane i glavne lokacije istraživanja i prezentacije Jelsa Art Bijenala: s jedne strane objekti izvan upotrebe koje nezaustavljivo preuzima priroda, s druge strane, lokacije u prirodi u kojoj život buja i obnavlja se, a koje nezaustavljivo preuzima čovjek. 


REZIDENCIJA

U sklopu umjetničke rezidencije umjetnici će, u suradnji s mentorima, realizirati produkciju novih suradničkih radova i prezentacija na lokacijama bijenala. Rezidencijalni će se program odviti u 2 ciklusa: od 1. do 11.7. i od 19. do 30.7.

Ideje elaborirane kroz prvi ciklus bit će uvrštene u selekciju radova za slanje na Mjesec u okviru projekta Moon Gallery, dok će se drugi ciklus, namijenjen umjetnicima iz područja videa, fokusirati na stvaranje „vremenske kapsule“ različitih paralelnih narativa, u suradnji s Gemmom Riggs.


PROFIL UMJETNIKA KOJE TRAŽIMO

U sklopu natječaja tražimo umjetnike kojim odgovara kolaborativni rad u okruženju izvan studija, budući da su lokacije cijelog bijenala određene karakteristikom rada u javnom prostoru te rada na lokacijama napuštenih objekata.

Natječaj je otvoren umjetnicima iz područja: videa, zvuka, književnosti / poezije, arhitekture, skulpture, land arta, zvuka, praksi koje djeluju na sjecištu znanosti i umjetnosti.


ŠTO NUDIMO
 

 • Radionicu Moon Gallery: galerija namjerava između 2022. i 2024. godine poslati sa Zemlje na Mjesec u suradnji s ESA (Auropean Space Agency) 100 odabranih artefakata kompaktnog formata 10x10x1. Na Hvar će doći kustosice projekta i idejni začetnik prof. Bernard Foing, kako bi održali radionicu za polaznike umjetničke rezidencije i seriju predavanja za javnost.

 • Mentorstvo u produkciji novih radova

 • Putni troškovi

 • Smještaj u kampu

 • Troškovi produkcije novog rada

 • Prezentacija u okviru Jelsa Art Bijenala


Mentori:

 • Gemma Riggs (UK) – umjetnica i filmašica iz Londona koja radi na području videa, instalacije, fotografije i zvuka; gostujuća predavačica na MA programu Arhitektura okoliša u Royal College of Art u Londonu (https://gemmariggs.co.uk/)

 • Elizaveta Glukhova i Anna Sitnikova (RU/NL) – Elizaveta Glukhova, istraživačica i medijska umjetnica, i Anna Sitnikova, umjetnica, dizajnerica i kustosica, kustoski su tim sa sjedištem u Amsterdamu, osnivačice projekta Moon Gallery (http://www.moongallery.eu/)

 • Zdravko Krasić (HR) – arhitekt i urbanist, pokretač inicijativa Dječja soba i urbanizam.net, formacija unutar skupine arhitekata zainteresiranih za analitički proces mapiranja i uzorkovanja lokalnih fenomena. (http://www.u-t.hr/site2/index.html)

PDF teksta natječaja pronađite OVDJE.


1.7.-11.7. – Moon Gallery / Space Habitat Residency 
“Space Habitat Residency” organiziran je u partnerstvu s Moon Gallery Foundation – kulturnom platformom koja omogućuje interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i razmjenu znanja između kreativnih/umjetničkih sektora s jedne i svemirskih/tehnoloških sektora s druge strane. Moon Gallery razvija prvu stalnu izvanzemaljsku umjetničku galeriju, u obliku instalacije od 100 djela međunarodnih umjetnika, koja bi trebala sletjeti na Mjesec već 2025, realizirano u suradnji s Europskom Svemirskom Agencijom. Izazov transporta materije u Zemljinu orbitu podrazumijeva promišljanje o svakom kilogramu mase koja uvelike povećava složenost i troškove putovanja. Iz tog razloga nameće se usko umjetničko ograničenje: svaki artefakt galerije mora stati na jedan kubni centimetar. 100 umjetničkih djela bit će integrirano u ladicu s mrežištem 10×10, predstavljajući začetak prve lunarne galerije. U okviru rezidencije pozivamo umjetnike da razmisle o tome što nam umjetnost i kultura znače na početku multiplanetarne epohe čovječanstva. Zamislite da Zemlju gledamo s neke udaljenosti, iz različitog prostora i vremena koje Mjesec može ponuditi. Tijekom boravka umjetnici su pozvani da postanu posada analogne svemirske baze i uđu u istraživanje promatrajući najljepši planet -. Očekuje se da će umjetnici „Space Habitat Residency“ raditi u uskoj međusobnoj suradnji, reflektirajući međusobne ideje, paralelno razvijajući individualnu i kolektivnu prezentaciju.
  
19.7.-30.7. Gemma Riggs/Vremenske kapsule
Dopunjavajući aktivnosti razvijene u rezidenciji Moon Gallery u pripremi umjetničkih djela za slanje na Mjesec, drugi dio rezidencijalnog boravka pod vodstvom britanske umjetnice Gemme Riggs, bit će usmjeren na video, off-centre dokumentaciji i stvaranju svojevrsne “vremenske kapsule” umjetničkih procesa na JAB 2021. Razvijeni dokumentarni i umjetnički pristup razvijat će nelinearan i rizomatski pristup te pružati uvide kroz fragmente i neriješene sporedne narative koji se odnose na smisao, subjektivnost i koncept koji čine cjelinu. Takav pristup, u suprotnosti s tipičnom dokumentacijom koja nastoji stvoriti uredne priče i pružiti razriješene narative za publiku, cilja pružiti zamršeniji i autentičniji uvid u umjetničke aktivnosti u JAB-u, na demokratski i suradnički način.


POSTUPAK PRIJAVE:
 

Prijave se šalju isključivo e-mailom na adresu marija@lab852.com do 6. lipnja 2021. godine (u ponoć)

Prijava treba sadržavati:

 • životopis/e prijavitelja – max 1 A4 stranica

 • motivacijsko pismo – max 1 A4 stranica

 • umjetnički portfolio prijavitelja – max 15 A4 stranica

prijave trebaju biti uvezene u jedan PDF dokument


Prijave razmatra umjetnički savjet rezidencijalnog programa Jelsa Art Bijenala: Elizaveta Glukhova, Marija Kamber, Karmen Krasić Kožul, Jelena Mićić, Gemma Riggs, Anna Sitnikova.

Rezultati će biti objavljeni na webu LAB852 do 15. lipnja 2021. godine (www.lab852.com/jab).

Kontakt osoba je Marija Kamber (marija@lab852.com). Ako u roku od 5 radnih dana od slanja prijave na dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas na broj tel. 091 7500 127.

Program rezidencije mladih umjetnika sufinanciraju: EU program Kreativna Europa, TZ Jelsa, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u RH, Veleposlanstvo, Grad Agueda.
   


Jelsa Art Biennial 2021: Saturn at Opposition

1.7. – 2.8.2021. 

Residency for young artists 


LAB852 is announcing an open call for participation in a residency program in the framework of the Jelsa Art Biennial 2021: Saturn at Opposition, organized in co-production with associations Sustainable Island (Jelsa/HR), Improvise & Organize (Agueda, PT), the Moon Gallery (Amsterdam/NL) and Magic Carpets projects.


Jelsa Art Biennial is a festival of contemporary art that connects different audiences through a variety of artistic media and practices that are based on an artistic reflection on the specifics of the territory and its related socio-cultural topic. The event is specific because most of the works are performed in public space with the aim of bringing contemporary art closer to wide audiences and showing its soft power to stimulate discussion on topics that are not sufficiently articulated in public discourse. The 2021 edition, Saturn at Opposition will be considering different aspects of the sixth planet of Solar system and its metaphorical dimensions, reflecting on time as an essential, building dimension of our existence, the bearer of the undeniable property to destroy as much as it creates. In accordance with this principle, the main locations of research and presentation of the Jelsa Art Biennial were selected: on the one hand, abandoned and decrepit objects that are unstoppably devoured by nature, on the other locations in nature where life flourishes and is renewed, and which is unstoppably devoured by man.

    

THE RESIDENCY

Art residencies are expected to produce new collaborative works under the guidance of mentors and presentations at biennial locations. Ideas elaborated through collaboration and collaboration will be included in the selection to be sent to the moon as part of the Moon Gallery project.

As part of the art residency, the artists will, with the support of mentors of different disciplines, realize the production of new collaborative works and presentations at the locations of the biennial. The residency program will take place in 2 cycles: from 1 to 10.7. and from 19 to 30.7. The ideas elaborated through the first cycle will be included in a selection of works to send to the Moon as part of the Moon Gallery project, while the second cycle, aimed at video artists, will focus on creating a “time capsule” of different parallel narratives, in collaboration with the artist Gemma Riggs.

   

PROFILE OF THE ARTISTS WE ARE LOOKING FOR

As part of the call, we are looking for artists who are suitable for collaborative work in an environment outside the studio, since the locations of the entire biennial are determined by the characteristics of work in public space and work on the sites of abandoned buildings.

The call is open to artists from the fields of: video, sound, literature / poetry, architecture, sculpture, land art, sound, and practices operating at the intersection of science and art.


WHAT WE OFFER

 • Moon Gallery workshop

 • Mentoring in the production of new works

 • Travel expenses (for travel by public transport from locations in Croatia)

 • Accommodation in a camp

 • Costs of production of new collaborative work

 • Presentation within the Jelsa Art Biennial

  

Mentors:

 • Gemma Riggs (UK) – artist and filmmaker from London, UK, whose practice encompasses video, installation, photography, and sound; guest lecturer at in the MA program Environmental Architecture at the Royal College of Art in London, where she teaches film and audio production with a special focus on documentary processes (https://gemmariggs.co.uk/)

 • Elizaveta Glukhova and Anna Sitnikova (RU/NL) – Elizaveta Glukhova, researcher and multimedia artist, and Anna Sitnikova, artist, designer and curator, are a curatorial team from Amsterdam, founders of Moon Gallery project (http://www.moongallery.eu/)

 • Zdravko Krasić (HR) – architect and urbanist, connected to the Children’s Room and urbanizam.net, formations within a group of architects interested in the analytical process of mapping and sampling local phenomena (http://www.u-t.hr/site2/index.html)


1.7.-11.7. – Moon Gallery / Space Habitat Residency

“Space Habitat Residency” is organised in partnership with the Moon Gallery Foundation – the cultural platform that enables interdisciplinary and international cooperation and knowledge exchange between creative/artistic sectors on the one hand and space/technology sectors on the other. Moon Gallery develops the first permanent extraterrestrial art gallery, in the form of an installation of 100 works by international artists, set to land on the moon as early as 2025. Getting to the Moon is hard. Each kilo of mass massively increases the complexity and cost of getting there. For this reason, a narrow artistic constraint is imposed: each Moon Gallery artifact fits within just one cubic centimeter. 100 artworks will be integrated into a 10 by 10 grid tray. These micro, highly concentrated ideas will contribute to the establishment of the first lunar outpost.  In the framework of the residency we invite emerging artists from the fields of, art-science, sound, architecture and creative writing to think about what art and culture means to us at the beginning of the multiplanetary epoch of humanity. Imagine looking at the Earth from some distance, from different space and time that the Moon can offer us. During the residency artists are invited to become a crew of an analogue space base and immerse themselves in research and exploration while observing the most beautiful planet. The artists of the “Space Habitat Residency” are expected to work in close collaboration with each other, reflecting on each other’s ideas and working towards individual as well as collective presentation.


19.7.-30.7. Gemma Riggs/Time capsules
Complementing the activities developed at the Moon Gallery residence in preparation of works of art to be sent to the Moon, the second part of the residency led by British artist Gemma Riggs will focus on video, off-center documentation and creating a kind of “time capsule” of art processes at JAB 2021. The developed documentary and artistic approach will develop a nonlinear and rhizomatic approach and provide insights through fragments and unresolved side narratives relating to the meaning, subjectivity and concept that make up the whole. Such an approach, in contrast to typical documentation that seeks to create neat stories and provide resolved narratives for audiences, aims to provide a more intricate and authentic insight into JAB’s artistic activities, in a democratic and collaborative way.

APPLICATION PROCESS:

Applications should be sent exclusively by e-mail to marija@lab852.com by June 6, 2021 (midnight)

The application should contain:

 • CV of the applicant – max 1 A4 pages

 • cover letter – max 1 A4 pages

 • artistic portfolio of applicants – max 15 A4 pages

applications should be imported into a single PDF document


Applications are considered by the artistic council of the residency program of the Jelsa Art Biennial: Elizaveta Glukhova, Marija Kamber, Karmen Krasić Kožul, Jelena Mićić, Gemma Riggs, Anna Sitnikova.

The results will be published on the LAB852 website by June 15, 2021 (www.lab852.com/jab).

The contact person is Marija Kamber (marija@lab852.com). If you do not receive a confirmation for the application within 5 working days of sending the application, please contact us at tel. 091 7500 127.

 

The residency program for young artists is co-funded by: EU program Creative Europe, Jelsa Tourist board, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Croatia, City of Agueda

Author


Avatar