Education, Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

# ugasiislušaj #switchoffandlisten

Scroll down for English version
   
Kampanja podizanja svijesti o morskoj bio raznolikosti i utjecaju buke na morska staništa
08.08.2020. – 22.08.2020.
   
Kada razmatramo onečišćenje morskih staništa, primarni elementi koji se nameću kao problematični jesu oni vezani uz mikro i makro otpad koji završava u njihovim dubinama, a posljedično i bićima koja u njima žive. Razmišljamo o naplavnim tragovima ljudske civilizacije, fragmentima plastike pronađenim u utrobama riba i masnim mrljama koje za sobom ostavljaju nesreće tankera s katastrofalnim učincima na bioraznolikost mora i oceana. Manje spominjani zagađivač širina koje zauzimaju više od 70 % Zemljine površine i proizvode i do 80 % kisika kojeg udišemo, jesu zvukovi ljudske aktivnosti koji, s povećanjem aktivnosti iz godine u godinu, značajno mijenjaju izgled i kompoziciju morskih staništa. Rastuće količine istraživanja na dotičnom području potvrđuju da intenzivni zvučni valovi proizvedeni ljudskim izvorima štetno djeluju na dobrobit mnogih morskih sisavaca i koraljnih grebena uzrokujući raseljavanja iz njihovih staništa, poremećaje hranjenja, uzgoja, komunikacije i drugih ponašanja koja su od vitalnog značaja za opstanak ovih morskih vrsta, a u ekstremnim slučajevima uzrokuju teške ozljede centara za zvuk i ravnotežu te čak i smrt.
   
Kampanja „UGASI I SLUŠAJ“ realizirat će se nizom znanstveno-umjetničkih aktivnosti pod vodstvom portugalske umjetnice i veterinarke Francisce Rocha Gonçalves, u suradnji s lokalnim organizacijama i inicijativama:
   
Ciklus radionica slušanja i snimanja podmorja organiziranih u suradnji s udrugom Lantina. Određeni broj mjesta je osiguran u Lantininim plovilima pa vas molimo da izrazite interes za sudjelovanjem na mail: karmen@lab852.com. Za sve ostale sudionike, koji su u mogućnosti vlastitim plovilima doći na lokaciju radionice, na stranicama događaja ćemo redovito objavljivati koordinate i vrijeme susreta. Radionice su besplatne.
   
– Ciklus kreativno-edukativnih radionica za djecu u suradnji s udrugom Kružok gdje će se putem kreativnog stvaralaštva i tehnika otiskivanja s površine vode pod vodstvom četvero hrvatskih umjetnika djeca upoznati s načinima na koje zvuk može promijeniti stanje vode, a posljedično i organizama koji u njoj žive. Interes za sudjelovanjem možete izraziti na mail: marija@lab852.com. Radionice su besplatne.
Program se odvija u sklopu projekta Tragovi otoka, sufinanciranog od Ministarstva kulture RH
    
Umjetnička instalacija koja će nastati kao rezultat istraživanja i interpretacije zvučnih zapisa prikupljenih tijekom radionica iz podmorja Hvarskog kanala.
   
Istraživanje Francisce Roche Gonçalves vezano je uz opsežniji projekt Ocean SoundscapeAwareness, kojeg je umjetnica pokrenula 2019. godine s timom istraživača i umjetnika, s primarnim ciljem mapiranja područja iznimne bioraznolikosti i osvještavanja zajednice o njihovom značaju.
   
Produkcija: Lab852, u okviru projekta Magic Carpets.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i TZ Jelsa.
  
ENG
  
Awareness-raising campaign on marine biodiversity and the impact of noise on marine habitats 
 08/08/2020 – 22.08.2020 
  
When we consider the pollution of marine habitats, the primary elements that are imposed as problematic are those related to micro and macro waste that ends up in their depths, and consequently within the creatures that live in them and we depend on for survival. We think of decayed traces of human civilization washed up upon our shores, fragments of plastic found in fish guts, and greasy stains left spreading behind tanker accidents with catastrophic effects on sea and ocean biodiversity. The less mentioned pollutant of the latitudes that occupy more than 70% of the Earth’s surface and produce up to 80% of the oxygen we breathe, are the sounds of human activity which, increased year after year, and significantly change the appearance and composition of marine habitats. Growing research in the area confirms that intense sound waves produced by human sources are detrimental to the well-being of many marine mammals and coral reefs, causing displacement from their habitats, changes in their feeding, breeding, communication and other behaviours that are vital to the survival of these marine species. and in extreme cases cause severe injuries to the sound and balance centres and even death. 
  
“SWITCH OFF AND LISTEN” campaign will be realized through a series of scientific and artistic activities led by the Portuguese artist and veterinarian Francisca Rocha Gonçalves, in cooperation with local organizations and initiatives:  
  
– A series of underwater listening and recording workshops organized in cooperation with the Lantina Association. A limited number of places is provided in Lantina’s ships, so please express your interest in participation by e-mail: karmen@lab852.com. For all other participants, who are able to come to the location of the workshop by their own boats, we will regularly publish the coordinates and time of the meeting on the Facebook event. Workshops are free. 
  
– A series of creative and educational workshops for children in cooperation with the Kružok association, where children will learn about the ways in which sound can change the state of water, and consequently the organisms that live in it, through creative processes and technique of printing from the surface of water under the guidance of four Croatian artists. You can express your interest in participating by e-mail: marija@lab852.com. Workshops are free.  
The programme is realized in the framework of Traces of island project, co-funded by the Ministry of Culture.
  
– 
An art installation that will be created as a result of research and interpretation of sound recordings collected during workshops from the seabed of the Hvar Channel. 
  
Francisca Rocha Gonçalves ’research is related to the more extensive OceanSoundscapeAwareness project, launched by the artist in 2019 with a team of researchers and artists, with the primary goal of mapping areas of exceptional biodiversity and raising community awareness of their importance.
  
Production: Lab852, in the framework of the Magic Carpets project. 
The project is co-financed by the European Union, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb and the Tourist Board of Jelsa. 

Author


Avatar